GUCTI ZARIICA

3
249

Guc umman gedda ni farhshIisha khudaarko wulitiya yekkeh, addalle nabseh caafiyat takke lazzaako mangum letiya kinni .

GUC AKAH NAZRIYE ARAX
Erherhih guc lih tamseene mece buure alle tane wakale akah geyno nolle tane.

GUCTI ZARIICA WAQHTI BAAHE ARAXAH

Amaye balih lel ayrotta alle tane wakale kee guballe (adda-le) buure mangih le wakalelle nazriye gedsda fertoh lel amayek basolle fuul alle yimzirriyeh yine wakalelle nizriyemko mece orba akko geyno dhicna.

Erherhih, tisqiribe buure kee gomoo inkidde tazgaagalle. Amaa gomoo lel folot racten hido yimdhixxine lalimti cingir yakke gedda dorriima. Amaa buure yakkeedo Naytirojjiin (nitrogen) mangih adde suga buure takko alle mitane. Amaye lel amaa guc ishi waqhteeko basolle akah yanabeekah akko abamhi sabbatah caamuleh dheh akah xararaakah akko aba.

Malammih, gucti daro azriyekkah nookomeh alle nazrawo lino wakale naymaace. Katasneh lel qarceh xaaxayta akah naxawo missila. Amaa gucti daro lel berenledde (Tharmuezudde ) tee nazriye. Amaa daro 20-60 inch ti xadde guftek lakalle, naakomeh walwalishna. Amayko sarrah 5 cm guballe addah sayishnah buuredde nazriye. Umman lamma gucti xarhahi fanalle yakkeedo 12 inches xabna.

Maddaxih, guuc mango baclaa farhamhi sabbatah meceetih xaf-yarhxendah baddaahishno nolle mitane. Lacin baarholle yamcemhi sabbatah lel umman gedda laye nafaaco missila. Tamaa buure tisissixeh akah unnaytohi ciloh, xoorhti cingir alle hayna. Laakin amaa cingir gucti carsadde des akah akke waakah yakko alle tane. Daro erherhisha lellec lel mece orba noh katattasohi ciloh, tamaa erherh daro akko nagraco nolle tane.

Mafarit daraja orba kinni. Gucti gina nubleh guc orba gufem kee migufom naarhago dhicna. Gucti andhadhdhowemko, caaguytemko hido cassowemko gufemhi tuumar kinni. Amayko beexin gina yeellemko laakin gufekkah yanem naarhige. Gucti girco abna gedda lel gabadde maxnaf (gwaanti) hayno missila.

HAR-YARHXE GUC AKAH NAZRIYE ARAX 
Har-yarhxe guc kixinm marak, sinni caredde ta kataa araxah tazrawnaa dhictan.
Gommaytodde yakko kallaako aban nuwaadde har-yarhxe guc nazrawo ciloh nookomeh qarce-le, gubaako curum le nuwayto nasqiribe. Tamaa curumti araxah laye tawcemhi sabbatah tamaa buure layet mangah nok micaynitta. Tamaa nisqirribe nuwayto mece buureh namage. Af fanah mangum amagekkah 2.5cm xaddelle aganaako akko xabna. Gucti zara unnaye gamiddadde (xalagadde) alifnah 7 lellec takkem sugusna. Amayko lakalle tamaa daro dagum xaaf-teh (xaffuyteh ) noh sugta gedda, buuredde 0.5cm sayishnah nazriye. Lamma zarahi fanta lel 0.5cm ko dagoyto alle mitane. Amayko lakalle buuret amolle 0.5cm ko xaf-ayyinnexe gomoo kee mece buure fax alle ishnah, tama buure mece rukta akah abittaakah akko abna. Laye lel xaddeeko alle ziyaadishno nolle mitane.

Lixa baxorooko lakalle amo xaaf-ishshamhi sabbatah, inketta inki niwaytodde haynah qarcele lacna akah geyaakah akko abna. Laye umman gedda aaficik ummaan waqhteeko waqhtelle gomooh baclayshak lamma alsaako lakalle daro bahah orba gufa. Har-yarhxe guc lel dheh malaam (migufam) naarhago ni farhshisha.

Gaab noh isho. Yamiite waqhtelle, barhsimte magaro kee barhsime dhinbrhoolih sinalle gaxnandah, mecaanille.  Yalli lel inkoh nagaadde ni sugusoo.

Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA 

Mizgaaxishshem (editor): AXMADSACAD MAXAMMAD

2 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho 🤙🤙🤙

Ahmeddin
Gerhenta
Ahmeddin
1 iggida kaltem (sugtem)

Masha allah cadha meceten aydukum edhexantaa 💪💪هدفنا معا لنصنع الحياة

Kadija Edris
Gerhenta
Kadija Edris
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah 🧿🥰🥰🌹🥰🥰

More News