FAWO KEE DUHSUS

2
421

Xishma-le sacul kee sacoola inkoh nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumutak, cindhaa duhsus sinah yakko dhiica ‘Fawo’ hido ‘Xunsus’ kab sinah isha aniyok, yok mirhaytina.

1. Atu isheh tastaro hido sucusso tanta sirre, aketiti koh yastaro miilaalin.
Ummantiya maamanin!

2.  Ishi soonok ‘Yane/zaahir’ akko abo xawalati agiro kinni. Ishi dhicille (xaddelle) soonitati yekkemko kas-le tiya (caaqil) kinni .
Ishe irhig.

3. Kas (Caqhli) akah yikmileti nacaboh miifaara. Wagare kee mecaanih yekkemko akko taakumem male.
Xabbot/Bixilla/Cafuuka labcad.

4. Mece xarhahi rigidille defeytemko mece silal geyta. Mecetiya goorishshemko lel mango macaani taksibe.
Ishi gor doorit.

5. Tamaa cangeh litoti naballe awcii tanem macalsiitemko (yoobbemko) ku gomfoyshohi ciloh farhekkeeko yamaato kinnik, migar-hitin.
Ku nasre kiyah, ku niya ummantiyah mizirhin.

6. Abta ciyyot cakanadde curtayyo kee sabre aalle waytemko, nasri arax ishek alifaa tanitom mibiyashshiitin.
Curtayyo abit (Saabir tik).

7. Musussuu waanishekkah aki mara akah xedenishno Yallaako geyne muttuxuwwa kinni.
Musussuu labcad.

8.  Dherh anrab leti kasti urhaarhe leyamhi sabbatah, afko yarhxem abittodde maashisha.
Ishi anrabah lugam akah abit.

9. Caazaako ku xamittam temmengemko, atu tenko nifille tillabteh tanitom irhig. Cazalle tenalle gaxteh guba  ten idhdhalle (darajalle) moobin.
Ishi borsaale macalsit.

10. Umman gondodde mece takale baaha tiya tekkemko, mece darajalle tawco ku beya arax kok axeewik yanem macalsit .
Takale maymangin.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem 
Ibraahim Maxammad Cumar

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho.
Rummah faw kin wani

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho aydukum nolle mece faw kinni taginale faw noh gababac kok tadrusem xadde maliki

More News