DINGIL

1
229
Ayeh axaye wayteeni ku barhä
Esserimto temeete adox kee afara
Tee macaani fadhdha wala tee maala
      Tee barmale ciyaalitte
     Ishe afadde esserimteha atu kalitte
     Toh abba akah raacite!
Ishe inkim mata, curta
Ummanna ishi adadde hayshittah sik-ta
Atu maal letiya akah dorta
Ishe amayedde macal maabitta
Niiroh aye akah ilalta
Tee barmale ishi irro digirsitta
 Ishe amaye tableh wecwecsitta
Koyyak yekkemko inkim mata
Yi waa ku barhä esserimak kalitta
Yi waa kubarhä esserimak kalitta
4 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ramadan Suleman
Gerhenta
Ramadan Suleman
1 iggida kaltem (sugtem)

Basak ya cada Maxammad Nisacal abshir edhex kito. Dhuguugulus.

More News