DHAWRHUME GADDA

Asalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh

Saculte kee sacuulak alle-alle anniinnanile cumre kee caafiyat sinah duumutak, xunsusuh takke cindhaa kutuub was sinalle isho, kata haye. Was-teenik  was-aye liyok yi kattataanta haye.

Yoo kaafa kee beerah ku bilca kinamadde amaye balih; kaafa kee beerih xifzo; amaye balih, kaafa kee beerit ku xeden … taye inkoh inkid yazgalle wogrodde kinni haasawno linom.

Geyto kee wayto Yallaako kinni. Geyto letiyadde waanishno, wayto leti lel geyo ayik, geyto letiya yable xunsus kinni. Geyto leti, xadaar lel letiya,  mangole marak kaa xaminnam makkale. Amaye lel aye kinni, dahab ninni xalaalentah abnaya kinni. Dahab saytiya tayfirixemko tiya kinni. Amaye balih dahab obsiime bank kinni. Dahab waqhaaqhacitan gedda yamibbixe tiya kinni. Dhiicak geyto letiyak ishi xalaalentah: “Dahab yoh ab” kok tarhxendah ak masugin. Isheh kaafa kee beerit ku bilca kinam teerhegeh akah ab.  Numah dahabko adooxa giraam bahta gedda kee solaadiiko koona shiix gabadde akah haya gedda, tamaa adooxa giramhi dahab tee xedenisham mibiyashshiitin. Amaa koona shiix, tamaa dahab limohi adooxa idhdha kinni hanik, ishi dahaballe tafrixe.

Kaado lel dahab ishi xalaalentah, geytah akah abta gedda, kaafa ku bilca beera lel ku bilca kinni. Geyto-le marak, sinah ziyaadisho, wayto-le marak lel sinah yaxawo, geyto-le marak inkikke qalbishittoona sinall tane. Geyto xiyaalih mimarta. Wayto lel amaye balih xiyaalih mimarta. Geyto-lemartak dhawrhume gaddaako  gar-hedde ak miraacinanta. Tillabsitteenih sugten gaba, waqhaaqhacittan gedda sinah tilassa. Waak maxtan gedda lel, amaa xalaalentah abteenih sugten dahab dhawrhumeh sugah amaa gedd tetteebexeh ishi waqhaaqhacadde ashishitto dhicta. Dahab dhawrhume gadda kinni. Dhiicak ishi xalaalentah dahab akah ab.

Inkikke tane. Numa: “Dahab yoh ab” kok tam ak sugto kolle mitane. Letiya tekkemko, mango dhaacimtok lakalle akah abta dahab, waqhaaqhacittah: “Nattaabaxo” tarhxe gedda, ku xalaalenta koh tardawo, waqhte kok beyto kinam irhig. Ayeh? Mango dhaacimtok lakalle akah abte dahab kinam sabbatah: “Kaado lel dhaacimtodde gaxo. Tay oxeyemko yoh dhaama, yoh mirhaama, takko lem ak sorhaya” teh shakki kinni adde sawo lem.

Ishi farhih akah abta dahab yekkemko, amaa waqhaaqhacitta gedda, ku waqhaaqhac tubleh, isheh gabadde kok hayto kinni. “Yoh uxuu aabaxok” ak tam kok masugta. Ayeh? Geyta gedda akah abto litom taarhigeh kinni. Kaado lee, Let tiyak, kaafa ku  bilca, beera ku bilca kinnik, ishi xalaalentah geyto liik, dahab abina ak misuumutin. “Dahab dhawrhume banka kinam qalbishita” sinak arhxe.

Sodhdhaanam makiiki lel xunsusuh arhxem kinni.

Amaye kee sin nagaa!

Gaab yoh isho!

Sin sacal,

Maxammad-Amaan Seleeman

5 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Cabdalla Idriss Irhibe
Gerhenta
Cabdalla Idriss Irhibe
3 alsa kaltem (sugtem)

Assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh

Sacul kee sacoolak inkoh nagaa kee maaxiyod yoh tannawna Yallad mangum sinah duumuta. Amayko bextih kado takkelle aktabo akah dhiicem mangum ni ustaaz Maxammad Amaan yuktube tazkira hido xunsus kinni. Rummah rummah ni doodah fadhdhiima xunsus yekkeh yoh yumbulluwemhi sabbatah kaa ashkaro hido assaxammado erhxih kinni. “ Yallaako kok alayye waytoo” kok arhxe. “Fazakkir fa inna zikra tanfacul moominiin” akah yaaniikah xiyawti micim hido ishih qixinam ishi saculuh yaqxinem leel nok fadhdhimta tiyä kinamhi sabbatah mangum gaxe gaxeh kaa ashkaro farha. “Taginah xagarar ummanged noh dhuguugulus” leel ak arhxo farha. Waani sinak eymengek yol mabbarhina. Amaye kee sin nagaa! fii amaanillah.

Sinlih sugtem sin sacal

Cabdalla Idriis Irhibe

Axmadsacad
Gerhenta
Axmadsacad
3 alsa kaltem (sugtem)
Alle edebbaa!  Cabdalla Idriss Irhibe

Gaab noh isho Cabdalla ni sacal. “Atu lel ishi gabat agle noh dhuguugulus” kok narhxe👍🌺👍

More News