DEFEENALLE FATALKAX-ISHSHE

3
196

Ishi cibbinko iggidit barhsimte Faathuma sakam-ishitekkah maxte. Aye geyte taana? Sinak arhxe liyok yi katattaanta:-

Faathumah tee cibin ciyaalitteh akah sugte. Ciyaali-ina tekkeh akah sugtemih Faathuma mangum xedente. Cindhaanedde tillaaseenimhi wagro wogroyshiitak barti-abrha fan sugen. Ta sarroorimko yoobokeh yane ayci (xiddagliidoyti) amaa tee cibbinidde yaabukeya, dhiina yinemko uguteh sirii ginah weece. Kaa weeca tuble ina galedde kaa hayteh, angu akah taxawo fadhdhe gedda, angu alle xine. Ururuu ishshaado, irodde haytaado weeca xabo xine. Ina irroyti weecah amsheeqelik abtah xabtam sodhdhe. ‘Taye gee’ yowa taana ayci geyaa yanem sodhdhishite.

Taye tuble Faathuma teelih xisaaboyteh, “Bahe bah, yoolih sik tu yarhxeedo” teh ishi galedd kaa hayte. Yakko kiyah ayci sik-yarhxo xine. Barti-abrhaako tillayteh tinemhi sabbatah lel, amaa geddaakoh caafiyat makaano beyoona marhiicinnooni. Faathuma kee tee cibbinidde ufaye adde yexeeweh, “Yi Rabbiyo noh maaxishe” arhxik baarho ishi ciloh akah maxte.  Ayyih ayci sik-ya gedda kee weeca gedih amaa ginah maaxishe.

Geyem ak sorheenih cibbin kee Faathuma ayraraddik dhaxiine caafiyat makaano kaa beyen. Aycah diwa akah yoxoynih akkanih careh gaxen. Amayek lakalle inat angu xinaa sugeh yine ayci caafiyat makaanooko akah yoxeyin diwa beyek lakalle inat anguuko aykee yallagendah dhowe. Yelleggek lakalle cadhah sakam-ishite.

Ina ishi irroolih geytam akah naarhigeedo kela ayidhdho tee xishmate dhandhe?’ yaanamah kab-ishe urhurh dalta kinni. ‘Ayci waanisho waya gedda, khulqa ak tekkem kinnik, naba marak waanishno dhiicak sik akah nam aye kinni? sik-nemko diwa geyno marhicnak, diwa sittah nakkok waanishnowa” sin arhxe.

Taye kee sin nagaa!

Tuktubem

Maxammad Amaan Suleymaan

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Cafadish axmad
Gerhenta
Cafadish axmad
1 iggida kaltem (sugtem)

Mece faw kini gaaab noh. Isho

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Inna ishi dhala ke xawaz kini waddam.Ishlaaminal lel Janna ina garel kinni.inna abtam xussumeh bakitam maki.Tane niinonuh Cumre ke cafyat akah yaxaw.Rabbemih lel Janna kee Raxma akah garato💞🙏💞🙏💞🙏💞

Maxmuud Suleyman
Gerhenta
Maxmuud Suleyman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh ishoo !!! Mece duhsus kinni Maxammad Amaan nisacal .Taginalem noh dhuguugulsso kok fadha.

More News