Caazalle Kulux-marhxin

2
418

Ninni aniinah dhish nakko alle nanekke naarhago nolle tane. Gufno tannam timlikemih nimmingideh, ninne duuduse waynoo. Nanenkah abnem mitane. Nanem fanah laakin abno tannam mitanemhi sabbatah, “Noyyah tashshem tamaatoo” nerhxeh sik-arhxe waynoo. Noyyah tashshem noyya bisa kinnik, “Ninneh aaginah namiite?” nerhxeh, ninneh ninne bahno naxaggaroo. Ninne alle bahno linom lel, “Nanino” tarhxem sittiyahi amo yakkoona alle yandufulin cawda kinnik, umman gazah ninne alasneh kab alle narhxoo.

Sarroyneh nanemih aalime waynemko, matarno nardo mirhicna. Ardekkah lel nok tarittem mimatarna. Ak naakamo missil mara matarno tannemko lel, ni aniina mango macna mitaalle. Farhinnanti adde yaacite ger lel nakko kinni. Yallih farhih galedde, duumunna soono gufno niya kee xaraka bisa kinni, ni farhshisham. Dhicnam abneh, nok tasriyemih lel Yalla dhaacak, xifret narhxoo.

Afinneh adiik naninom fanah, ak tarinne qannaa (ashshiino leti) ni andafo duumutam tanem kinnik, nifille alle nadiyekke linom fanah, taanetiya waacensinno yekkeh maarhige, cangi farhi naskamalo caazalle kulux-arhxe waynoo. Gufno linokke selneh, waqhte naxaggaro, cazall xabnemhi xato daggoose waynoo. Nok tookomemhi andafo lel dumute waynoo. Takkodde taro katasneh, ni mablolle kab ni isha gerho soolishe waynoo. Ubkaako rabi fanah abna gerhodde, andafittam lel iba bisa makiiki umbuka karimhi andafo, gamo nok akke waytoo.

Takxine gedda ku tancibem, taamine gedda ku tathlimem, mirix ak tarhxe gedda ku caybishsham, kab alle tarhxe gedda lel ku biilishsham, nasrelle xiyaa baaha araxhi tirir andafof kinonki, zeelinneh ak tillaynoo kiyah, ancibe waynoo. Amayim lel beera ni taarikhidde dhacam takko lem kinamhi sabbatah kinni. Sariiigalla fanah abna gerhodde lel tirir arax doornoo. Amayim lel, cilish nasri, tirir araxhi abayshimadde sugamhi sabbatah kinni.

Gaab Yoh isho!

Kab-ishshem sin sacal Ismaacil Ust. Ibraahim

 

3.5 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohammed
Gerhenta
Ali mohammed
11 alsa kaltem (sugtem)

Gaab noh isho.😍😍

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
10 alsa kaltem (sugtem)

Gaab noh isho kumushaaraka dhuguugul takko

More News