Basal Zariica

1
505

Andharh basal, ni nabseh mango nafac yakke viitaamin kee macaadin, amaye balih nabsi caafiyatah mango xato yakke xalmaako wuli tiya kinni. Takkeeko katayishneh lel waqhti baahe araxah basal zariica aaginah abnam yaybulluwe caddos kab-ishno kinok, ni katattaanta.

Andharh basal adde nazraw missil waqhte

Andharh basal dhamxin waqhtedde carsa erherhisha. Sugum erhedhdhodde lel nazraw nolle tane. Xagaah Fanti lacna (hawa) le baarholle yekkemko, giilal waqhtedde orba akko akah geyna araxah nazriyem mece. Andharh basal, dhamxin waqhtedde amo meceetih xaf-isha, baarhot lacna ziyadda gedda lel, basal nabne kee alaa erherhisha. Andharh basalhi daro naqhcat waqhteeko basolle 4-6 baxuuro nashshukumeh nazriyem tashshe Amaye balih lel sugumuh baarho (dhage) nuxrusek lakalle, nommookomeh nazriyem mece. Maaziyat alsadde hido Maggaabit sarroorimidde nazriyem yakkeedo tamkixxine.

Andharh basal akah nazriye arux

 1. Nookomeh qarce le baarho akah doorno missila. Mangih lel ayroyta meceetih geya wakale yakko alle tane.
 2. Tamaa buure yakkeedo kafin buure tekkeh 20 – 25 sm addalle obto alle tane. Amaa buure lel dhayit yakko aracko amaye balih cudufko nagaa takko alle tane.
 3. Basal zariica, zarah,  buqhleh hido lel basal amohi tiklooti araxah abno dhicna.
 4. Basal amo 0.6 sm guballe faracneh Thiqqimti kee xidaar fanadde nazrawo dhicna.
 5. Basal darohi zari lel sittiyaako 2.5 sm mirix-ishneh nazriye.
 6. Buqhli araxah abnemko lel 1.9 sm addalle sam ishno missila. 7.6 sm hi xaddeh lel sittaako mirix-ishan.
 7. Baarho (dhage/jardiin) gommoyshaanah, buure yayrukutiinim yakkeedo basal orbä mangum xaf-isha.
 8. Zarah natnaafaco lino dhage 0.91 – 1.36 kg takkem gomooko 9.3kg2 fidaaneh takke baarholle natneefece.
 9. Baxuurooko inki lellec laye qarceh naaficem farhshishsha. Xaaxayti yammangeh baarho kafta waqhtedde yekkemko baxuurodde inki lellecko ziyaada naafaco nolle tane.

Fawo kee xunsus

 1. Buqhle taaziye cashsho yakko aki cindhadhdhaa xorh asac-ishnam mece. 
 2. Basal zara macna kee makkoh nazriyem ummanimko yashshe. Amaye lel barhsimte basal cayna akko geyno dhicnamhi sabbatah kinni.
 3. Darot araxah abna zariica laakin aykee orba guftandah 4 alsa hido amayko aganalle fadhdham naarhago nolle tane.
 4. Mece ayroyta le wakale dooraanam, basalah dheh akah noh gufaakah kee orba noh yaymango mango xato aba.
 5. Qarce-le mece buure akah doornam yakkeedo biyashshinno eedinnixam kinni

Macalsit:-
Ta kutuubudde litin mablol: osa, cadale, fawo kee aydukumusnan, hido lel adde waanishno nok fadhdhan magaror yinniyemko ta email araxah: makaado.info@gmail.com, hido lel ta guba tane mablot caralle noh xabtoona dhictan. Ummanimko nushshukumeh lel sin gabat agleh mangum sin cawwatoyshinna.

Sunnaac Al-xaya

Gaab noh isho
Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mashallah gaab noh isho.

More News