ABOYYA (INGO) KEE ABUUSUMA

1
171

ABUUSUMA:- Aboyya ‘Tinem tine yeeni‘ Yok erhexa.
ABOYYA :- Ibal kok arhxok ohe yoh taxaye?
ABUUSUMA :- Ahe?
ABOYYA :- Ohe yok bakite, ohe lito?
ABUUSUMA :- Aboyya, aye kinni taanam?
ABOYYA :- Aarhigii yi esseraa tane, kwaaboyak?
ABUUSUMA :- Kaado eerhege. Xanak taanama?
ABOYYA:- kkkkkkk xan inkoh makohooki ak neleggeh xabnemki bire, ku abba yoh baahe nacnac yok bakite.
ABUUSUMA :- Yi casaaboyya lemille makoho noh xadiileenim, yi abba?
ABOYYA:- Yoohaaki, ku abba yoyyah eymengaa isho al tine. Yoyyah adox, koyyah adox aaginah yaxaye?
ABUUSUMA :- Dhabanad ten fugutak: “Succusute inketta liyohaaki, amaatiya inneh farhak ane” ak yerhxe.
ABOYYA:- “Yaa, amah tee kwaaboyyak? Male koh ishe! Ihiiii…ihiiii…ihiiiii” yeenih xinziq adde ishiten.
ABUUSUMA:- Dhabanad fuguta tena balih, usuk gantah: “Ihiiii…ihiiii…ihiiiii” yeh ten  weecad ishi weeca adde ose. Waacinal ak suge barhi abba, kaa ina kee kaa barha inkoh weecak yuble ged, adde raddem sorheh: “Nagaa makiho koye? Naga makinoho wectaanam? ake ged, barha kee kaa aboyya inki afad: “Nacnac … nacnac…” aken.
ABBA:- ‘”Sinah baahe liyok sikkeya” yeh nacnac akah baaho yedee’ sinak na.

Taykee sin nagaa!

Tuktubem (author): Maxammad Amaan Suleymaan

Mizgaaxishshem (editor): Axmadsacad Maxammad

4.5 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Calidin Cabdalla
Gerhenta
Calidin Cabdalla
1 iggida kaltem (sugtem)

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

More News