Waqhte Liituk Waqhte Miilaalin

3
205

Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinnan caalamti nukurulle, inkoh meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, wuli macalso yok tekke gondo adde zidhdhiimo farhaya liyok, abboohosekkah abayshima fanah yi goorishanta:-

Iski ta arhxo fartem ta kataa missilah erherhisho:-

 Suginnexem Balli Xurab Mitakke” yan.

Nanu sugusinnannim kee kaafa abitinnannim kinni beera ni tamfaco lem. If not you, who then? If not now, when then? Atu abinnixitom miyatti koh abo fadhdha? Atu abinnixitom koh abtam male. Kaado abinnixitom lel anda abto kinni fadhdham? Kaado abe waytemko abta waqhti miyane. Kaafaako mece waqhti miyane. Kaafa abno nolle tanem, beeradde haye wayno. Ummannim lel ishi waqhte leya. Kaafiitim kaafadde abno nolle tane. Beeriitim lel beerah xabna. Ta noh fakkitteh tane boorhalle inkoh alle catabnoo. Inkoh alle xattishimnoo.

Ta adde nane waqhte inkoh abli tanin. Nim nok taylawo wagiitam kibah, nim noh taskatto taxeesebem mitane. Ten micadalna gantah. Amaye lel, ‘Gari koh abod dhaaco ad mitane abaaro ad mitane‘ yarhxe missili abayshe gondo kinamhi sabbatah kinni.

Regret of neglected opportunity is the worst hell that the living soul can inhabit’, Xiyawti barhah, baddaahiteh tillaabe caashirih yaththeecesiinimko akah umam mitane'” yarhxe. Raafayel Sabatini (Raphael Sabatini)

Amaydo, beera naththecesek, kaafa nashtaqhaloo. Caashir liinuk kaafa baddaahishneh tillaabishna caashir beera thacasah gaxo mirhiica. Tillaabe caashirih yaththeecesiinim lel rabetiyah yoxoyin diwa balih kinni. Rob radam arhurhna gedda busa yaamine mara akke waynoo. Aymih adhxem kinni? Xaaja bukah kok tamiitendah ilalto kolle mitane. Amaa gedda, inkoh xishma-le sacul kee sacultek, atin sodhdhaanam maki, arhxik anem, duhsusuh adhxem bisa kinnik, aydukum-erhexa.

Inkoh ta abno fandham noh tankataatawo ciloh lel, sittiyahi kaxano ‘Radical love’ naallo nolle tane. Kaxano kee samara tinniyemko ummanim takko dhicta. Amficinnixemille geeri cagarto sittiyah akke waynoo. Kaafaako malxina wolodo suga kaxano kee samara ninni dhalaalle xabno nolle tane. Nanu kaafa abinnannim kinni beera tenah sugto lem. Mangum ak abne dagum kinni ractih tanem. Careeko nabam mitane, care lel akah abnih nane. care milishaanam kinni nok racteh tanem. Samara kee kaxano hin cari lel xiyaah abam male. Mecim yaxeesebe mara nakkoo. Nanu naxeesebem kinni geyno linom.  Amaa gedda, ninni careeko erherhishnih, ninni wakale, ninni dooda fanah mecim soonittam nakkoo. Mecaanit Injinneeraat hido muhandisiin nakkoo kibah umaanit muhandisiin akke waynoo. Mecaani abaanam kee mecaani yaxeesebiinim lel ni careeko kinni edhedham. Ishi caredde abinnixito mecaani irolle maabtam mudhdhug kinni.

Amaydo, xishma-le sacul kee sacoola, inkeddehi ciyyo kee samaar agaggaagalle beyneh, ninni dooda naynabo kee nayfaadado, ‘Tanne’ arhxekkah, ninni waqhte meceetih netneefeceh, beerah tamiite ijolle racta ciyyo abno, inne afadde akko gaxak, qalbi dhiiwa sayno sinak farha. Amaye lel ninneh abinnixinom, noh abati miyanemhi sabbatah kinni.

Abayshimalle, takke fanah yi goorishsheenimih, mangum sin cawwatoyshitak, inkoh ta kutuubudde litin mablo, osa, cadale kee ara… ta guba mablot caralle yoh xabtoona xishmaalih sin duhsuusa.

Gaab yoh isho,
Sin sacal, IDRIIS CUMAR

 

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Hamid
Gerhenta
Hamid
1 iggida kaltem (sugtem)

Rumah mecefaw 💯💯
Tako misilamke abno misilam sitak gaxateya
Gab noh isho

Ali mihamed
Gerhenta
Ali mihamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab yoh isho

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho cadha micito taginalem noh dhuguugulus kito

More News