MAX-YEENIM KEE MISSILA

5
521

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

12. “WAANI EL XABTE TII LEE, SODHDHE KU YAKKALE; FOLO EL XABTE TII LEE, XAYITTE KU YAKKALE” yarhxin.

Ta missilih macna caddoyshekkah isheh caddoyte tiyä kinni. Ta missili lel ta lamma gondo toomaara missila Yakko dhiica. Amaye lel:-

  1. Akkinnan sitta-waa yakke gedda, wuliti wulimko raac-arhxe wayemko, sitta alle waynim walaa dagum/cindham tekkemih, naballe tawco dhicta. Amayeko hi zeeloh lel, fertoh kas kee xikmadde yesseeseti, xiyawti farhem ak yarhximih amaa ak yarhxe waani lel ancibii yane hanik, sittiyahi nacabi ziyaada yafiddinemko, aarhigik alle xabta hido lel amaa waaniiko ak tillaaba. Amaa kaalih sitta wayeh yaneti lel sorhah hido mashshih sik-yerhxem yakkaleh waani yaymange. Taye laakin xiyaw dago mari abaanam kibah inkoh maki.
  2. Amaye balih, gerhi kaxano kee xinda taalleyaako, hido lel, “Yooko hebeli cuzuba” tarhxeh isheeko suumettem akah axaye kee, inkidde bettan folo akah xabe tekkemko, atu akah abte xaaliyo kee xindah ku yassokootem hidhdhah, xayitteh akah xabtem yakkale.

Ta missilaako nadrusem tinniyemko lel, inneh akah akkaleekah, lammaati fanadde sitta-waa kee mablot barhsi yakke gedda, tamaa ni malammi yarhxem hido abam isheh  yeh akkekkah, “Yoyyah hido umbuka noyyah yamco  ciloh abem  kinni hido yerhxem kinni” nerhxeyaako mece niya abinno missilam ak naarhago dhicna missila kinni.

Taye kee sin nagaa!

DUHSUS:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem:
CUMARDIIN MAXAMMAD

4 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
5 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho kumushaaraka dhuguugul takko

Omar Soyra
Gerhenta
Omar Soyra
1 iggida kaltem (sugtem)

Asalamu aylekum
Saahot makado
Aginah tanini

Omar Soyra
Gerhenta
Omar Soyra
1 iggida kaltem (sugtem)

Misalako inketa
Kukas balih kukallkalan komobaliy koh cadhan yanah

Mahmud
Gerhenta
Mahmud
1 iggida kaltem (sugtem)

Mece missila ke mece caddos kinniki tama caddosudde sahoh lamma hido adooxa macna le kalimat mecetih yankatabo ziyada farhshisha wa gabnoh isho

More News