FAWO KEE ASUUSO

1
213

1. CINDHAMKO CARSA  AK NAYMAACOO:-

Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.

Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, cindha-marahi carsadde cindhaa duhsus/fawo liyok, abayshima fanah yi goorisha.

Talle arhxo farhem, nanu, ni cindham ni yaabboona fandhemko, nanu nookomeh ten naabbo nolle tane. Nanu sik-nerhxih ten noobbemko, usun lel aki mara yaabboona kinon. Amaye abnemko lel Communication hido akah waanishnaakah kinni ten labcaadishak nanem. Laakin waanishoona bakhte akah axaye waynemko, usun beera aki mari wanishoona, aki marah bakhte akah yaxawna maki. Waanit hirfe lel abitoona kinni. Akah taarhigiiniikah, hirfi nuwaati tiya busa makiiki, waanit hirfi gantah kinni yanem. Ta kaafaa geyshisheenitti araxalle (social media-lle) nable mara balih, “Nanu naarhige, nanu dhicna” yerhxiinih, caaqhil kee yiqhriye marak, “Nanu sinak narhxem oobbaanta” yarhxe mara yakkiinimko kadookah ten gargernoo.

Wuli ginah lel, cindham dagum kee mangumudde ten cadalneh intit adde dhamxishe waynoo. Caredde mashshiishak carsimeti, irolle yewcih waanisho mirhiica, gilix-le kee fidbe hintiya kinni yakkem. Caredde nanu, “Tah abe waytemko, tahe ku ishno kinni” ak nerhxemko, irolle yawce gedda, nanu, ‘Ab’ akkay waynemko isheh yexeesebih walaa inkim abo dhiico maki. Bukaako cindha-mari yanabin gedda, yaalloona ak nicibno umaa cayda (xaal/amal) kadookah ak xabshishno nolle tane. Amaye lel xarhat gudda (kodhdha) cindhih akke wayemko, tenebek sarrah rig-mitarhxe. Rig-ishsho ticikkinemko lel taggadalo bisa kinni.

2. GEYINNAN TIYA MAAMANIN:-

Xishma-le sacul kee sacoola, inkoh mecetih yoh tannawna sinah duumutak, cindha duhsus liyok dagum yoolih suga:-

Kado arhxo farhem, yi cado sacul kee sacoola, uma waqhteeko sittiya nibbirhih ak nawco ciloh, ninni dagna kee ninni waytodde, mirix sittiya ishe waynoo. “Anu yi sacalhi dhawrheena ekkih, ayim abo yolle tane?” nerhxih umman tiyak, “Hebela-hekela, kotta yotta” arhxinnixinuk, abno nolle tanem abnowaanta. Aki ginah arhxo farhem lel, sondha tiya aamine waynoo. Aymih adhxem kinni, masalan, inkoh akah naarhigeekah xiyawti barhi akah carsime cayda elle adiinnanille eelih tadiyemhi sabatah, nanu akah carsimne cayda lel inkoh naarhige. Geyinnan tiya kinni naaminem. Daguuhum dikko newcek sarrah bisa kinni, duhno (nafhamo) erherhishnam. Xiyawto taamano yekkemko lel, afti gabolle kaa taarhago kolle tane. Taarhigek sarrah kinni lel aamine kee aamine waye takkem. Sinalle eymengek lel yolle mabbarhina.

Gaab yoh isho,
Sin sacal, IDRIIS CUMAR

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho aydukum nolle ku gabat agle dhuguugul noh takko

More News