BURKUTTA

2
482

Xishmale sacul kee sacoola, dhayekke kee dherhille, inkoh ta caalamti nukurko alle-alle anniinnanille, nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumuta. 

Kataysheh lel ni doodalle, fertoh lel inneh alle aarhige wakalelle burkutta aaginah abaanam kee ayimko abaanam, amaye balih manda yatneefeciinim, anu inneh akah aarhige araxah kab sinah isho acakkano kiyo. Abayshima fanah yoolih sugteenih lel, gaddamoysham hido xabam eellemko yoh katayishshoona sinalle amaanatisha.

Burkutta ni doodalle, cagun yaluusiinih, mulxusekkah gabak aniikoh aban folot caynaako tiyä kinni. Mangih ta folot cayna tatneefecem bozah yadiye mara hido kallaaxeh yadiye mara kinon. Burhurhuh alle yaninille gantah, dik (numa) anniye waytemko, labhatti isheh kee ishi xawaz wazo ciloh, gabak anih (sahiilih) abo dhiica folo kinni. Akah taarhigiiniikah, labha aboona xijxijo (agalgul) akah aallinnixon folo tane. Masalan, thaabit. Burkutta laakin aboona mangum misiriya hido waqhte mibeyatamhi sabbatah, mangih ta folo abtam labha kinni. 

Burkutta ayimko takke?

Burkutta aboona erherhih xarich kee laye yazgalliinih cagun yaluusin. Tamaa xarich lel, masalan, cadeelaw kee sinraa yakko dhiica. Cilbo, maseela kee dhaafih higgidin ilaw, cadeelaw hido sinraadde yengeleh akke wayemko, burkutta yakko munaasib maki. Amaye akah kinam lel, meceetih sittiya miyabbirhe, hido farkash-yarhxemhi sabbatah kinni. Tahe narhxe gedda laakin, ‘Cilbo kee maseelaako caduruh burkutta takko mirhita’ yarhxiinim akkekkah, ‘Meceetih sittiya miyabbirhemhi sabbatah, burkutta yakko munaasib maki’ yarhxiinim kinni. 

Burkutta aaginah takke?

Burkutta abto fadhdhemko, erherhih qarce-le faxam akko oobo dhiicah higgidin boxooko gira bololishshah, amaa giradde tirir kurkuurin dhaa, giradde gaxa gedda lel bollaaginnixeya bahtah, amaa giradde hayta. Amaa dhayittohi qiyaas lel naba gaba-le labhatti gabadde yackato dhiicah higgidin qiyaas-le dhaa yakke gedda mece. Tamaa abto fadhdha burkutta cindhaa tiyä tekkemko laakin, amayko gantah yacandhaw dhiica. 

Sarrah, giradde hayte dhayi koh lacandah kee amaa giraako faxam koh oobandah, mulxu adde hayte layedde cagun taluuse. Amaa taluuse cagun lel, laye adde temmengeh yasassaxo alle mitane. Laye adde daggoyteh lel mangum yadlaso alle mitaneeki, mece qiyaas abiteh fan-fan yakko missila. Meceetih sittiya yabbirhendah lel amaa xarich kee laye tazgaagalleh, amaa cagun meceetih taluuse. Lushsha akko baktek sarrah, amaa cagun taskurkureh, amaa kurkuurin dhayitti adde gaxo le boozo (addaddiino) mizgi gabahi gummaadeh adde abta. Guri gabah amaa cagunta yabbirhiinih, mizgi gabahi gummaadeh lel cara (addaddiino) adde abaanamak ‘agargax‘ ak yarhxin. Masalan, “Burkutta agurguxiyuk ane” tarhxo balih. 

BURKUTTA

Katayishshah lel, amaa agargax akko abayishshek sarrah, amaa giradde lace dhayitto, maqharqarah giraako tayyaaceh, mombots akko xishiitah qarcossayaako, amaa agargaxah abte caradde haytah, agurguxituk lel amaa lacin dhayitto cagunuh alifta. Aliftandah lel amaa dhayitti inki carha busa yabbirhemko ciloh, ta gaza, to gazalle hel-ishshak af adde alifta. Meceetih aliftah irooko tuysulxunek sarrah, amaa giraako rade faxam (dhirhxin) tayyaaceh, amaa bolaako mirix-ishshah, amaa burkutta alle oobishsha. 

Xan

Amaa dhirhxinille oobishshek sarrah, tamaa burkutta gira (bola) tane gabooko xarartamko ciloh dhawudhdhak, gubaako faxamah, aganaako lel waacinat bolah akah alaytaakah tee aydadabbituk meceetih alayishsha. Ta folotta, addaako lacin dhayittoh, irooko lel, dhirhxin (faxam) kee bolah alaytamhi sabbatah, cagun kinikke adde miracta. ‘Kabmoh alayte‘ tarhxeh higgidin saaca lel, safolle hido galaalacin dhayittolle tayyaaceh, tagdileh betta. Mangih burkutta tekerih aalih bettimtam xan kinni. Xanko lel Murra. Amaa murri lel zirgah zirigeenim yekkemko, ummanimko mece. Amayim lel, zirga, ta baarholle nable kappuççiino balih ximbossamhi sabbatah, amaa xanhi basaakadde, baska akah ossa.

Xishma-le sacul kee sacoolak, “Sin nabra baska takkoo” arhxiyuk, burkuttat sabbatah adde zidhdhiimak sugem talle abaysheh aniyo. Sinni gabooko, tablin naqhuse kee gadma, bukaako aallinnan mablo, yok misuumutina.

Gaab yoh isho!
Sin sacal Cali Maxammad

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaaab noh isho ustaz ahmad rummah wajheh kab noh ishe😍

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

More News