ZARIICA AKAH TAFEEDEDE ARAX

1
281

Inkoh akah naarhigeekah caalamalle tillaabe waqhtelle xiyawti barhi maro hidhdhah seedih hido hedenih zibi bahayim kee amaye balih zibi darooko atteeley suge. Amayhi goronuh lel wulikkeeko wulille agecezi yinin. Zariica (Agriculture) lel tama ilaw oorba kee medderot sasanah amidhdhigii tine. Dagum dagumuh lel baarho yuxrusiinih orba ilaalak inkille yaskanoona hido sigeenih burhurh erherhishen. Zariica (Agriculture) yarhxinim ilaw yazriinim hido ilaw zara barhodde haanam kinni .

‘Agriculture’ te macna Latinko temeete lamma canqara tengeleya tekkeh, ‘Ager/agr’ yarhxiinim ‘Dhage‘ takke gedda, ‘Caltura’ yarhxiinim lel ‘Sasan‘ hido ‘Zara‘ hido yarhxiinim kinni. Xiyawti barhi lel amah ayik zariicaalih saca gantah yaddirem/iraaram erherhishe. Maxras akah aban nuwaa gabah cijaaja kee barhsime bahaymih axrusik yinin.

Maxras hido barhot zara abona yekkiinimko robko ilaalak yiniinimhi sabbatah alsit hido waqhte loolaysha kee dhagegille laye caguumah adabbii yinin. Amaa dhageg lel yemceyaako mece orba baaho ciloh saci gomoo alle xarhaa yinin. Ta caalamalle xiyaw ammanginnanimhi idhdhalle teelo hido betanam kee saritaanam daggowak tamiitemko lel zariicat dufla kee macal ziyaadak ziyaade. Every thing can wait, but not Agriculture ‘Zariicaako beexinam inkoh sugto hido aktillabno dhicna’ yarhxin macnaako ugutak yemete afaadadlih ulah madrasa akah takko kee ziyaada gadda gemak geyoona erherhishen. Amaye lel xiyawti aniina folo hinnim soolto mirhictamhi sabbatah kinni.

Tekke diraasa kee tacliimidde yekke afaadad hi sabbatah, zari orba kee medderot sasan awwalko meceetih yeshsheyaako tashshe orba akko geytimte. Basoh bacarah akkii suge maxras raaceh taxrusem kee yaciyye makaayin yemeete gedda tamaa orbi lel amangik yemmenge. Dhagegti aymociyah farhshishshamah yakko, ilaw awwuuxutamko alle xarhan siraa/diwa siiraxa masaanic akah fakkite. Amah ayik lel zariicat orbi ammangik yemmenge. Ta gubille tabliinim lel tamaa abittodde asse zaraati diwaako garo kinni:-
1) Insecticide
2) Fungicide
3) Bactericide
4) Nematicide
5) Acaricide
6) Rodenticide 3
7) Viricide
8) Herbicide

Akah naarhigeekah zariicat wafri xeewin araxko afiddinii kee amayko naba afaadadti arux ambulluwik yumbulluwe. Masalan, alfimte carwadde yazriinim, carwak adda balih bilastiikih alfimte baarho yakko amaye balih bitroh alfimte baarhodde, andharhin carih ambaaqhal (green houses cultivation) xussuumo dhiica. Amaa araxah lel hawa hido jawti taqyiirille natxakkamo dhicna.  Malammih lel xalma kee daro hido fire iggida muluuk nizriyeh orbishno dhicna. Lacna adde ziyadda waqhte kee dhamxa adde ziyadda waqhte tamaa daro kee xalma tamfice hawa akah dhawdhak ishi thabiicaalih akah yanebeekah akko abna. Amaye busa akkekkah lel carwat jaraadin, amaye balih carwat waalitille, carwat bukalle barhsime afaadadti araxah naba cara yibbirheh geytima. Cari teelooko tillaabah lel cadaagalle yamibbixeh naba gide yabbirhe.

Cusub araxah lel, shabakko tekke carwah geridde (Farming under net houses) yazrinim erhedhdhe. Xiyawti barhi aba afaadad ziyaadak ziyada geytima. Masala, layet zariica (Hydroponics) buure amneefecekkah teknolojjiyaati araxah ayfiddinih, amay balih aki yantikkile xorh atkilik, thabiica kin araxah gommoyshak (Organic Agriculture) geytima. Ufayle tagdife cayna yamnefecinim laakin mamnuuc kinni. Amaymih, ‘Caafiyatah takke qarcele orba kee wakeleeti aziyaako nagaa kinam kinni’ akko narhxo dhicna.

Barhsimte magaroolih sinalle gaxnandah mecaaniiko takkanna sina duumunna.

Gaab noh isho!

Kab-ishshem: 

SUNNAAC AL-XAYA

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho mece madrasa takem kinni

More News