INKETTIINO

1
492

Xishma-le sacul kee sacoola, in shaa Allah inkoh elle – elle anniinnan calaamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, ni dooda tafaadado tekkemko umman tiyak ayim abno nolle tane? tarhxe esserolle gaxso adabbik, dago asoxosa allo kiyok yi goorishanta:-

Umman gedda, nanu nexeesebekke gufno yekkemko, maalah yakko, inkettinoh hido, madrasah xaf-narhxo yekkemko, afti gabolle taakumem kee sarroytam rigah oobishno nolle tane. Anu yi mablolle, talle kado xusak sugemko, “Inkettiino afti gabolle tamaato alle tane” yarhxin mablo liyo. Inkittiino tinniyemko, akim abto waqhte mibeyta. Inkittiino abto yekkemko lel, inkittino ak yarhxiinim taarhago kolle tane. ‘Inkettino abak ane’ arhxituk xiyaw kishoh yakko dikih, ubkeh yakko, ginah barhishsheyaako xiyaw faax-isha tiya tekkemko, inkettiino ayim kinam kaddih maarhagito.

Inkettiino abto yekkemko, xiyaw farhekkeeko yamaatoona, farhekekeko yaabakoona, kowa balih Yalli yukhluqhe mara kinoonim kee ta kaafa atu odooniyalle lito xaqqe loonimih tamano kolle tane. Amaye lel beera Yallahi nifille  akah esserimto dhictamhi sabbatah kinni. Xiyaw bukadde mitanitom kee xiyaw rigididde mitanitomuh ishi roxe tashamano kolle yane. “Kottah higgidti miyane. Atu wuli cayna kito” kok yerhxiinimko, “Makiyo, galle balih xiyawto kiyo” ak erhex. Ku yaylalaye marahi sarradde, “Yowah higgidti miyane, yi qabiilah/kishoh higgidin qabiila/kisho mitane” terhxemko, ku waqhaaqhac/mushkila Yallaalih kibah xiyawlih maki. Yallak, “Yowah higgid tiya, hebelaalih aaginah lem yok abteh yi tukhluqhe?” kinni aye tanitom.

Amaa gedda, daacish ancibinuk daacishti ciyyo abe wayno. ‘Daacish’ ak yarhxin mari, “Ni diin yashshe. Nanu aki maraako nashshe” busa kinni yarhxiinim. Umman gedda xaf-narhxo yekkemko lel, agana xaf-yerhxeh yane mari maalah yakko, madrasah yakko, guba yane mara sinneelih xaf-ishona alle tane. Ku abbat-barhi lel xaf-yerhxe mara maki yablem, guba tane ku sacul kinni yablem. Amaa gedda, “Atu ab, usuk aboo” yarhxiinim xabnih, “Anu ayim abo dhica, ni dooda tafaadado tekkemko?” nerhxih naxasabo nolle tane.

Yashtuqule marak caredde cadhah asnih, “Abtan taniinim male” yarhxe mara akke waynoo. Ni maarhagit xishmatnoo/naxtaramoo, ni coqhola naxtaramoo. “Anu yi sacalah ayim akah abo dhica?” yerhxeh yaxeesebe mara nakkoo. “Usuk ayim yoh abo?” makiki,  “Anu ayim akah abo? yarhxe mara Yalli nok aboo. Anu abinnanim kinni geyo liyom. Amaa gedda cilbo nizriyeh maseela ilaala mara akke waynoo.

Kataysheh lel, ni Makaado ta daraja noh gufto yexeesebiinih, niyaako tillabeenih lel abittoh/shuqhleh bar kee lellecih, ‘Tanne’ arhxinnixun kazzik tashtuqhule ni sacul, ni abbub, ni inon cindha-tiya naba-tiya, say-tiya lab-tiyah inkoh ten assuxummudinnixiyuk tillaabo mifarha. ‘Gaab noh isho’ yarhxinikke akah dhaytak, “Gaab noh isho! Yalli cumre kee caafiyat sinah yaxawo” ak arhxe.

Abayshimalle inkoh ta kutubudde litin mablo, osa, cadale ta guba mablot caralle yoh taktaboona mango xishmaalih sin duhsuusa.

Gaab yoh isho!

Sin sacal IDRIS CUSMAR
5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho idris.

More News