Browsing: Caddos

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko,…

Read More

Asalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Saculte kee sacuulak alle-alle anniinnanile cumre kee caafiyat sinah duumutak, xunsusuh takke cindhaa kutuub was sinalle isho, kata haye. Was-teenik  was-aye…

Read More

Assalaam caleykum, waraxmatulaahi wabarakaatuhu Xishma-le sacul kee sacoola, inkoh alle-alle anniinnanille cumre kee caafiyat sinah duumuta. kataysheh lel takko eedinnixemidde gulluuc arhxo yoh ismixanta. Atin…

Read More

 Kitob kee  daalisha naba mari Saahot misle taginah xunsuusan. Amayimko yi tacjibe dagum lel:- “Akuula qabiila, qabiila asticmiriii tine’” yan. “Saaho laakin, isticmaar rigididde sayaa…

Read More

Assalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu…xishma-le saculte kee sacuulak alle-alle anninnanille cumre kee cafiyat sinah duumutak, sodhdhaanam akkekkah, ‘Xunsus yakke’ yaanamah wuli cidhaa kataaba kab sinah inhak anek…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola inkoh nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumutak, cindhaa duhsus sinah yakko dhiica ‘Fawo’ hido ‘Xunsus’ kab sinah isha aniyok,…

Read More