Browsing: BARITTO

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko,…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumuta. Sinlih xazziilito farha magaro liyok, abayshima fanah yi goorishanta. Saaho, tamaa dago xabal…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, tagina lem tayek basoh Facebook kee WhatsApp araxah kab-ishaa ninemko garo kinni. Basoh abnem gabbacnam lel akko tillaabe mari yinniyemko geyoona, Facebook…

Read More