Author: Ibraahim Maxammad

Xishma-le sacul kee sacoola inkoh nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumutak, cindhaa duhsus sinah yakko dhiica ‘Fawo’ hido ‘Xunsus’ kab sinah isha aniyok,…

Read More

Xishmale sacul kee sacoola, Sunnaac Al-xaya ti zoobitik, ‘Ni dooda yamfaco dhiica’ ak narhxe dhibrho kee magaror zariica yableya, masxassat maanafo kin makaado.com araxah kab-ishak sugnem inkoh taarhigiinim yekkeh,…

Read More