BARMALEYTA/ZOOBAYTO DOORIT

0
215

Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnan caalmamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, duhsusuh yakko kibah sodhdhaanam maki, laakin, ‘Xunsus yakke‘ yaanamko uguttemih, ‘Barmaleyta Doorita‘ yarhxe cindhaa kutuub kab sinah ishak aniyok yi goorishanta:-

Ummanti alle-alle yoobokeh alle care wakalelle zooba kee barmale yaallem umantiyaako sucuttam maki. “Barmaleyti/zoobayti barmaleytadde/zoobaytodde aa door leya?” narhxe gedda, barmaleyti barmaleytadde mango door leya. Mango door yeellek lakalle, barmale hido zooba naymangemko, zooba/barmale doorinno nolle tane. Barmaleyti umman caynah xaal kee thabiica yaallo dhiicamhi sabbatah, awlih barmaleyti lak nabbarho nolle tanem qalbishinno missila.

Barmaleeko gari, niiroh aye yakkoona farhaanam kee aboona farhaanam yaarhigiinih, niiroh xagara lem yakkin gedda, wuliili barmale amaa waqhtedde yabliinih yaabiinimko beexinamah, xagara hinnim martam kinon. Barmaleeko gari lel umaanit gabolle ku beytam yakkiinih, kaafa xiyawlih, kaafa kee beera lel Yallaalih ku yazgigice. Barmaleyti barmaleytaako raaco wayah andafita gedda, masalan, amaa andafooko aaginah yawco alle tanem waqhte beyekkah qalbishito missila. Barmale hido zooba taalle gedda, ku barmaleeko awlih tiya kinni arax ayshaamii yaneti? Awlih tiya kinni lel arax aymaaci tanem, meceetih taarhago tantemko, fan-fanalle racteh, lamma solaako birhaye kare takko kito.

Amaydo, “Miyayto kitom koh warisho, miyaalih tadiyem yoh warish” kinamhi sabbatah, atu aalih ameerheginnanti ku zoobayto yakko mirhiicam teerhegeh, barmaleyti dooro ishi rooxeelih haasawteyaako, ishi rooxeh radde tadabbo dhictam inki koyya kinni. Barmaleyti dooro naba door lem  lel mibiyashshiitin.  

Xishma-le sacul kee sacoola, xunsusuh arhxem kinnik, iqhlithem tinniyemko yi edebbaanta. Gabat agle yoh takke yaanamko uktubem kinnik lel yok mirhaytina. Amaye kee sin nagaa!

Gaab yoh isho,

Sin Sacal, MAXAMMAD-AMAAN SULEYMAAN 

Comments are closed.

More News